Palermo | 30/11/2023 | 15:59:32
Pagina Facebook Pagina Youtube Instagram Google Plus
Centro di Accoglienza Padre Nostro - Onlus
Fondato dal Beato Giuseppe Puglisi il 16 luglio 1991. Eretto in ente morale con D.M. del 22.09.1999
Centro di Accoglienza Padre Nostro Onlus

Canuscivu un parrinu

Poesia di Giovanni Landini

data articolo 28/05/2013 autore Giovanni Landini categoria articolo DEDICHE A 3P
 
torna indietro

Canuscivu un parrinu
vinia ri Palermu
u canusciu nonamuntagna
a busambra
a muntagna ru paisi
ri me patri e ri me matri
a Busambra rossa ambra
come scriveva il poeta pecoraio ri du paisi

Canuscivu un parrinu
supra na muntagna runni affaccia u Signuri
ma quali Signuri
u nu viri è u suli
u suli chi nasci
dà runnisi viri a punta ri l'etna

Acchiana u suli
lentu russu
chinu ri sperenza pu novu iornu chi nasci
acchiananu lenti i manu ri du parrinu
acchina l'ostia cunsacrata
acchiana u Signuri

Ma quali Signuri
u nu viri è u suli
u suli e u Signuri
si fermano
pu n'attimu sunnu a stessa cosa

Cala u Signuri
acchiana u suli
prestu manciamu
scinnimu
ca u suli raustunè cavuru
na sta muntagna china ri ciavuru
ri erbi e d'arianu

Canuscinu un parrinu
ora u fannu Santu
santu parrinu
ca riri sempre
santu ora ca l'ammazzaru

Parrinu
ma i santi runni su
ci add'ummannava
i santi runni su
na sta terra china ri delinquenti
i santi sunnu pararisu e no calendariu
e hannu troppu cosi ri fari
a nuatri stannu a pinsari

Canuscivu un parrinu
un santu parrinu
u parrinu ra me vita
chiddu ca mi maritau
chiddu ca cunsacrau a me vita o Signuri
u me matrimoniu
a me casa
i me figghi

Canuscivu u Signuri
canuscivu un parrinu
un santu parrinu
chi parrava e riria
chi voli beni e picciotti
a tutti i picciotti
puru a chiddi ca l'ammazzaru

Canuscivu un parrinu
ca lentamenti curria
ca so 126
curria ne strati ri sta vita...
un curriri parrinu
chi vo divintari santu
chi vo iri m'pararisu

T'ammazzaru parrinu
t'ammazzaru
chiddi ca ti ficiru ammazzari
chiddi ca cumannanu
na sta vita runni u pararisu è luntanu

Prega parrinu prega
pi stu munnu ca nun canusci u Signuri
prega ora ca si m'pararisu
prega pi stu populu piccaturi
con sapi cannusciri un parrinu ru Signuri
riri parrinu

Ora basta

Sannu inginucchiari
e tannu a beatificari

Ma sta iurnata
parrinu
puru io ti vogghiu arurari
sta iurnata è speciali

Un santu parrinu
scinniu na sta terra
ri delinquenti e ri tanti santi cristiani

Parrinu picchì na stu munnu
un ci su i miraculi
i miraculi
chiddi chi potemu tuccari chi manu
chiddi veru

E iddu m'arrispunniu
i miraculi su ogni iornu
i miraculi i fa sulu Diu

tag dediche tag giovanni landini tag padre pino puglisi segnala pagina Segnala
       

COMMENTI ALL'ARTICOLO
commento 21/06/2013 14:18:15 | GIANLUIGI
BELLISSIMA POESIA !!!!